signin-Bank-Accountเมื่อคุณใส่บัญชีธนาคารในหน้านี้ ระบบจะบัณทึกข้อมูลของคุณ เมื่อลูกค้าสั่งสินค้าและคุณเปิดออเดอร์ด้วยบิลออนไลน์ เมื่อคุณส่งบิลออนไลน์ให้ลูกค้าจะแสดงบัญชีธนาคารให้ลูกค้าทราบทันทีว่าต้องโอนเงินเข้าบัญชีไหน ทำให้คุณไม่ต้องคอยตอบคำถามหรือส่งเลขบัญชีให้ลูกค้าคุณทุกครั้งที่ลูกค้าคุณสั่งซื้อสินค้า

คุณสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลธนาคารของคุณได้ที่ ตั้งค่า >> บัญชีธนาคาร