เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)


ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่า เพื่อประโยชน์และเพื่อการต่อยอดและการเติบโตของธุรกิจของท่าน Page365 ได้นำเสนอช่องทางการจัดหาสินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจแก่ท่าน ผ่านทางการประสานงานกับ GFIN SERVICES (T) CO., LTD., (“Grab”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเงินกู้ โดย Page365 จะอำนวยความสะดวกแก่ท่านโดยการประสานงานนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในส่วนของการให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ไปยัง Grab เพื่อประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจในเบื้องต้น โดยที่ Page365 มิได้มีส่วนร่วมและอำนาจในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใด ๆ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Grab แต่เพียงผู้เดียว 

หากท่านมีความประสงค์ที่จะสมัครสินเชื่อกับ Grab ผ่านทาง Page365 โปรด*******************************

หนังสือการให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ามีความสนใจในการบริการของ Grab จึงมีความประสงค์และยินยอมให้ Page365 เปิดเผยและนำส่งข้อมูลของข้าพเจ้าที่ Page365 ได้เก็บรักษาไว้ในระบบต่อ Grab และบริษัทในเครือของ Grab รวมถึงยินยอมให้ Grab เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้รับจาก Page365 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยต่อ Grab

• ข้อมูลชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท และ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล 

• ข้อมูลชื่อและนามสกุลผู้ติดต่อ

• ข้อมูลประวัติยอดขายของข้าพเจ้าย้อนหลัง 12 เดือน

• ข้อมูลประเภทธุรกิจ


วัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูล

  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัคร วิเคราะห์ และ พิจารณาการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจของข้าพเจ้ารวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ เสนอสินเชื่อและบริการด้านการเงินอื่นจาก Grab

  • เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ Grab ให้แก่ข้าพเจ้า 


ทั้งนี้ ให้ถือว่าการกรอกรหัสผ่านด้านล่างผ่านแอพพลิเคชั่นนี้เป็นการให้ความยินยอมในการเก็บรวมรวบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย 


นอกจากนั้น ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ Grab ในการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อต่อไป ทั้งนี้การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลตามหนังสือความยินยอมฉบับนี้ให้มีผลจนกว่าจะหมดความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ จนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิกการให้ความยินยอม  หรือ กรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด 


ข้าพเจ้ายืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลตามหนังสือฉบับนี้เป็นความสมัครใจของข้าพเจ้าที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้และข้าพเจ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยกเลิกการให้ความยินยอมนี้เมื่อใดก็ได้ 


ทั้งนี้ การยินยอมนี้เป็นการยินยอมเพื่อให้ Page365 เปิดเผยข้อมูลและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปยัง Grab และยินยอมให้ Grab เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น 


Page365 จะไม่รับผิดชอบต่อนิติกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในข้อมูลของข้าพเจ้าโดย Grab และ/หรือบุคคลภายนอกใด ๆ


ข้าพเจ้ารับทราบว่าหากข้าพเจ้าต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพิกถอนความยินยอม หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


บริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด 

ที่อยู่ 1550, ธนภูมิ, ชั้น 30, เพชรบุรีตัดใหม่, มักกะสัน, ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร


ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

******** Need some kind of confirmation*********