นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับร้านค้าที่ใช้งาน Page365

บริษัท ซอฟท์เบค จำกัด และบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ” “เรา” หรือ “ของเรา”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ครอบคลุมถึง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบน โทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ตลอดจน สถานที่อื่น ๆ ที่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการเฉพาะดังกล่าวที่ท่านใช้ (ซึ่งอาจมีกำหนดไว้แยกต่างหากตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากท่าน) 

เมื่อคลิกหรือเลือกปุ่ม “สมัครใช้งานฟรี” “ฉันยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน” “อัพเดตก่อนใคร” หรือข้อความคล้ายคลึงกันที่มีอยู่ในหน้าลงทะเบียนของเรา ท่านรับทราบว่าท่านได้รับแจ้งและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และท่านยังได้ตกลงและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้อธิบายและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทางการสมัครสมาชิก, โทรศัพท์, อีเมล, เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, Facebook Login, Google Login, Instagram Login, Line login, Twitter Login, Apple Login รวมถึงการเก็บข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น ผ่านการค้นหาผ่านเสิร์ซเอนจิน หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ช่วงเวลาและสถานการณ์ที่ทำการเก็บข้อมูล

 1. เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา

 2. เมื่อท่านได้ส่งแบบฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มออนไลน์หรือแบบฟอร์มเอกสาร

 3. เมื่อคุณทำข้อตกลงใด ๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 4. เมื่อท่านได้สมัครบริการใด ๆ หรือซื้อสินค้าใดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม

 5. เมื่อท่านได้ใช้ฟีเจอร์หรือฟังก์ชั่นการทำงานใดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มหรือการบริการ

 6. เมื่อท่านได้บันทึกข้อมูลหรือเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม

 7. เมื่อท่านทำธุรกรรมผ่านบริการบนแพลตฟอร์ม

 8. เมื่อท่านจัดการการจัดส่งสินค้า หรือรับการจัดส่งสินค้า ด้วยแพลตฟอร์ม

 9. เมื่อท่านใช้งานฟังก์ชั่นการพูดคุย (แชท) บนแพลตฟอร์ม

 10. เมื่อท่านได้ตกลงรับข่าวสารหรือสื่อการตลาดของเราทางช่องทางต่าง ๆ

 11. เมื่อท่านได้เข้าร่วมการสำรวจข้อมูล

 12. เมื่อท่านได้เข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการใดบนแพลตฟอร์ม

 13. เมื่อท่านได้ติดตั้งแอปพลิเคชั่นรวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อเข้าใช้บริการของเรา

 14. เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบจากบัญชีผู้ใช้ของท่านบนแพลตฟอร์มหรือสื่อสารกับเราผ่านบริการหรือแอปพลิเคชันภายนอก เช่น เฟซบุ๊กหรือกูเกิ้ล

 15. เมื่อผู้ใช้อื่นในแพลตฟอร์มได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ บนแพลตฟอร์ม

 16. เมื่อบุคคลภายนอกได้ยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับท่านหรือเนื้อหาที่ท่านได้แสดงไว้บนแพลตฟอร์ม

 17. เมื่อท่านเข้าถึงในโทรศัพท์เคลื่อนที่บนแพลตฟอร์ม

 18. เมื่อท่านได้ติดต่อกับเราทางออฟไลน์ รวมไปถึงเมื่อท่านติดต่อกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น

 2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

 3. ข้อมูลการสนทนา เช่น บทสนทนาผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา เป็นต้น

 4. ข้อมูลที่ไม่ใช้ตัวอักษร เช่น รูปภาพ เสียง หรือ วิดีโอบันทึก เป็นต้น

 5. ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น

 6. หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น

 7. ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น

 8. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น Facebook ID, IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น

 9. ข้อมูลทางการตลาด เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดของเรา เป็นต้น

 10. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์คนเสมือนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล เท่านั้น เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่เรารู้โดยแจ้งชัดว่าอายุต่ำกว่ายี่สิบปีหรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล 


วัตถุประสงค์

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบ พิสูจน์ ยืนยัน ระบุหรือ รับรองตัวตนของท่าน

 2. เพื่อให้บริการระบบแก่ผู้ขายในการจัดการการจัดส่งสินค้าหรือบริการ การส่งคืนสินค้า การคืนเงินและการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ การติดฉลากผลิตภัณฑ์

 3. เพื่อให้บริการระบบแก่ผู้ซื้อในการป้อนข้อมูล และเรียกดูข้อมูล การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การส่งคืนสินค้า การคืนเงินและการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ การติดฉลากผลิตภัณฑ์

 4. เพื่อให้บริการทางการเงิน สินเชื่อ การคำนวณเครดิตสินเชื่อ หรือบริการทางการเงินอื่นๆ

 5. เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน

 6. เพื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย การแจ้งเตือนข่าวสาร โฆษณา มอบสิทธิพิเศษ โปรโมทชั่น ส่วนลด ข้อเสนอพิเศษ หรือข้อมูลการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ

 7. เพื่อการบริการหลังการขาย เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และรับบริการของเรา

 8. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น

 9. เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ การตรวจสอบ การยืนยัน ยกเลิกธุรกรรม เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของท่าน 

 10. เพื่อปกป้องความมั่นคงและความเชื่อมั่น ทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อป้องกันและตรวจสอบการทุจริต การละเมินทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย

 11. เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกกัน 

 12. เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

 13. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ดังต่อไปนี้ซึ่งเก็บรวบรวม

 1. บริษัทในระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) และพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ธนาคาร ผู้ให้บริการบัตรเครดิต บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ เป็นต้น

 2. ผู้ให้บริการ ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของเรา หรืออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหนายเป็นบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่าน้ัน

 3. สื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านการล็อกอิน ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะที่อยู่ในบัญชีต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน รวมถึงเพื่อเป็นการระบุตัวตนว่าท่านเป็นสมาชิกของบรรดาสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และเพื่อเป็นการลงโฆษณาที่เหมาะสมกับความชอบและที่เกี่ยวขอ้งบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์

 4. บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ ในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมายหรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกันหรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

 5. ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ รวมถึงทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยในการประกอบธุรกิจการดำเนินคดีหรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

 6. สมาคมและองค์กรต่างๆๆ เช่น สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย(TEPA) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สสอบ.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมค้าปลีก เป็นต้น

 7. ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่น้ันหมายความรวมถึงบุคคลภายนอกในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการการโอนกิจการไม่ว่าจะบางส่วน หรือท้ังหมด การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิการโอนหรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่า บางส่วนหรือทั้งหมด

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกันทั้งนี้เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลน้ันมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและเราจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลน้ันมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานข้ึนหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งอาจกระทบประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ความสามารถของท่านในการใช้งานลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

นอกจากน้ีบุคคลภายนอกอาจออกคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตามกิจกรรมการเบราวซ์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่าน้ีอาจเก็บรวบรวมประวัติการเบราวซ์ของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่า ท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเพจที่ท่านเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของเราข้อมูลที่รวบรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติเหล่าน้ีอาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไ้ว้ก่อนหน้าน้ีบนเว็บไซต์ของเรา

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ  รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

 2. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

 3. สิทธิขอคัดค้าน (right to object)  คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

 5. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

 6. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 7. สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การโฆษณาและการตลาด

เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนใจกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2564

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซอฟท์เบค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 90 ชั้น 4 ห้อง 4L2 อาคารฟิฟตี้...เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

02-101-9113, support@page365.net

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่ 90 ชั้น 4 ห้อง 4L2 อาคารฟิฟตี้...เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

02-101-9113, support@page365.net

แบบฟอร์มการใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล : https://page365.pdpaform.com/

อัพเดตวันที่ 22 เมษายน 2564