เงื่อนไขและข้อตกลงการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อรับชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ โดยเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต และใบเสร็จชำระเงิน ภายใต้ชื่อ Page365

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับ บริษัท ซอฟท์เบค จำกัด  และมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการรับชำระเงิน Page365 ของคุณ การใช้บริการ Page365 หมายความว่าคุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้และรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้บริการ คุณควรอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดให้ละเอียดถี่ถ้วน

 

เราอาจแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยเราจะนำข้อตกลงฉบับแก้ไขมาแสดงไว้ในเว็บไซต์ของเรา ข้อตกลงฉบับที่แก้ไขใหม่จะมีผลทันทีที่เราลงประกาศ ถ้าข้อตกลงฉบับแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญนั้นล่วงหน้า 30 วัน

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารสำคัญที่คุณจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกว่าต้องการใช้บริการ Page365 หรือไม่ โปรดคำนึงถึงความเสี่ยงต่อไปนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ Page365

เงินที่ได้รับชำระเข้าบัญชีของคุณอาจถูกตีคืนในภายหลังได้ เช่น ถ้าการชำระเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของการปฏิเสธการชำระเงิน การตีคืนการชำระเงิน ข้อเรียกร้อง หรือถูกเพิกถอนโดยประการอื่น ซึ่งหมายความว่าการชำระเงินนั้นอาจถูกตีคืนจากบัญชีของคุณ ภายหลังจากที่คุณได้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีการซื้อขายแล้วให้แก่ผู้ชำระเงิน

เราอาจปิด พักการใช้งาน หรือจำกัดการเข้าใช้บัญชีของคุณ หรือบริการ Page365 และ/หรือจำกัดการเข้าถึงเงินของคุณ ถ้าคุณละเมิดสัญญาฉบับนี้ นโยบายการใช้บริการของ Page365 (Terms of Service) หรือข้อตกลงอื่นใดที่คุณทำขึ้นกับ Page365

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและข้อบังคับใดๆ และทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณ ซึ่งอาจมีผลใช้บังคับกับคุณเกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการของ Page365 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือนำเข้า ภาษี หรือการทำรายการในสกุลเงินต่างประเทศ

สัญญาฉบับนี้ไม่ใช่การชี้ชวนให้ใช้บริการ Page365 และสัญญาฉบับนี้ของ Page365 ไม่ได้เจาะจงที่ประเทศหรือตลาดใดๆ

 

ข้อ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1.1 ผู้ขายสินค้าตกลงแต่งตั้ง Page365 เป็นผู้รับชำระเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการจากลูกค้าของผู้ขายสินค้า โดยลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านระบบของ Page365

1.2 ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ทำการเสนอขายสินค้า และ/หรือบริการ โดยเสนอข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและบริการ ผ่านสื่อประเภทอินเทอร์เน็ต และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ตามที่ธนาคารได้ตกลงยินยอมด้วยให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิต VISA และ/หรือบัตรเครดิต MASTERCARD และ/หรือ JCB, Discover บัตรเดบิต และ/หรือใบแจ้งหนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ถือบัตร”) โดยให้ผู้ถือบัตรสามารถเลือกที่จะชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการสำหรับสินค้า หรือ บริการดังกล่าว โดยวิธีการเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต หรือใบแจ้งหนี้ของผู้ถือบัตรได้ ทั้งนี้ สินค้าและ/หรือบริการที่ผู้ขายสินค้าเสนอขายนั้น จะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงามของประชาชนและไม่ผิดกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือขัดต่อระเบียบข้อบังคับ หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ Page365 หรือกระทำการใด ๆ เป็นที่เสื่อมเสียแก่ Page365

ในกรณีที่ผู้ขายสินค้าละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งข้อเท็จจริงปรากฎว่าผู้ขายสินค้าได้มีการนำเสนอขายสินค้า หรือให้บริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา หรือการจัดให้มีการพนัน หรือการให้บริการเกี่ยวกับสื่อ/ภาพลามกอนาจาร หรือการให้บริการจัดหาคู่ หรือการเสนอขายสินค้าประเภทบุหรี่และสิ่งเสพติดใดๆ หรือการขายสินค้าและ/หรือบริการที่ส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซอฟแวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพลง ภาพยนตร์ ที่ผู้ขายสินค้ามิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือมิได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือประเภทสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือผิดระเบียบตามที่กล่าวในวรรคแรก ผู้ขายสินค้าตกลงยินยอมให้ Page365 มีสิทธิบอกเลิกเพิกถอนการเป็นผู้ให้บริการชำระเงินแก่ผู้ขายสินค้าตามข้อ 4 ได้ทันที และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการดังกล่าวผู้ขายสินค้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ Page365 ทั้งสิ้น ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสินค้าได้รับแจ้งจาก Page365

ในกรณีที่ Page365 ได้รับความเสียหาย หรือถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดชอบจากบุคคลภายนอก อันเนื่องจากผู้ขายสินค้าไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายใด ๆ หรือเกิดจากความผิดของผู้ขายสินค้าไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ขายสินค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการ โดย Page365 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ และ Page365 มีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงตามหนังสือฉบับนี้กับผู้ขายสินค้าได้ทันทีด้วย

1.3 ผู้ขายสินค้าจะเป็นผู้รับคำสั่งซื้อและส่งสินค้า และ/หรือให้บริการ (แล้วแต่กรณี) ตามคำสั่งของผู้ถือบัตรตามข้อผูกพันที่ได้โฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อตามข้อ 1.2 โดยผู้ขายสินค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และดำเนินการต่าง ๆ เองทั้งสิ้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับPage365แต่อย่างใด  

1.4 ผู้ขายสินค้าจะไม่จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตใด ๆ ของผู้ถือบัตร

1.5 ผู้ขายสินค้าตกลงรับทราบว่าในการให้บริการรับชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการแก่ลูกค้า ผู้ถือบัตรเครดิต โดยผ่านเว็บไซต์ (WEBSITE) ของ Page365 ดังกล่าวนี้ ผู้ขายสินค้าตกลงให้ Page365 เป็นผู้ส่งข้อมูลรายการสินค้า และ/หรือบริการของผู้ขายสินค้า ให้กับธนาคารโดยตรง โดยธนาคารจะทำการแยกรายการสินค้า หรือค่าบริการ ตามที่ Page365 ส่งข้อมูลมาให้ธนาคารเรียกเก็บทุกวัน และเข้าบัญชี Page365 ให้กับผู้ขายสินค้าตาม ค่าสินค้า หรือบริการที่ผู้ขายสินค้าได้มีข้อตกลงกับ Page365ว่าเป็นรายการใดบ้างที่จะต้องเข้าบัญชี Page365 ให้กับผู้ขายสินค้า โดยผู้ขายสินค้าตกลงให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมตามที่ Page365 กำหนดให้เรียกเก็บโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ขายสินค้าจะต้องชำระ โดยหักจากยอดจำนวนเงินที่เรียกเก็บก่อนจะนำเข้าบัญชีให้กับผู้ขายสินค้านั้น

1.6 ผู้ขายสินค้าตกลงรับผิดชอบรายการซื้อสินค้า และ/หรือรับชำระค่าบริการ ที่ผู้ถือบัตรใช้บริการโดยผ่านระบบการชำระเงินของ Page365 และ Page365 ได้นำเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ขายสินค้า โดยถือเสมือนว่าเป็นรายการที่ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ให้บริการกับลูกค้าผู้ถือบัตรโดยตรง รวมทั้งรายการที่ถูกธนาคารผู้ออกบัตร หรือผู้ถือบัตรปฏิเสธรายการใช้บัตรในภายหลังด้วย

1.7 ผู้ขายสินค้าจะต้องส่งสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ หรือให้บริการที่มีมาตรฐานตามที่โฆษณา โดยผู้ถือบัตรจะต้องได้รับสินค้าในสภาพที่ดี ครบถ้วน ปราศจากความชำรุดบกพร่องตามคำสั่งซื้อ และผู้ขายสินค้าจะต้องเก็บเอกสารใบตอบรับการส่งสินค้า ใบประกันสินค้า หรือหลักฐานการรับสินค้าของผู้ถือบัตรไว้ไม่น้อยกว่า 18 เดือน ทั้งนี้ Page365 ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในสินค้าและบริการที่บกพร่องนั้นๆ

1.8 กรณีที่ผู้ขายสินค้ากำหนดการชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการเป็นอัตราสกุลเงินต่างประเทศ ผู้ขายสินค้าตกลงให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีของ Page365 เป็นสกุลเงินบาท ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ผู้ถือบัตร (ผู้ซื้อ) ทำรายการการชำระเงินและ Page365 ยืนยันการทำรายการดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหลังจากหักค่าธรรมเนียม และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่ Page365 ได้กำหนดไว้

1.9 ผู้ขายสินค้ารับทราบว่า ในการชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ โดยผ่านระบบของ Page365 ดังกล่าวนี้ ระบบของผู้ขายสินค้าจะต้องกำหนดข้อความให้ผู้ถือบัตรยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต

1.10 ผู้ขายสินค้าจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ ผู้ถือบัตร

- ชื่อบริษัท หรือชื่อร้านค้า

- ราคาของสินค้า และ/หรือบริการต่อหน่วย

- ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อแผนกบริการลูกค้า ได้แก่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส

- จังหวัดในประเทศไทยซึ่งผู้ขายสินค้าอยู่ (ผู้ขายสินค้าต้องอาศัยอยู่หรือมีถิ่นที่อยู่ในเมืองไทยเท่านั้น)

- รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการที่นำเสนอขาย

- เงื่อนไข หรือข้อกำหนดในการซื้อขายสินค้า และ/หรือบริการ

- สกุลเงินที่นำเสนอขายสินค้า และ/หรือบริการ

- นโยบายการส่งสินค้า, วิธีการส่งสินค้า และ/หรือบริการ และค่าบริการส่งสินค้า

(ถ้ามี)

- นโยบายการยกเลิก คืนเงิน การเปลี่ยน การรับคืนสินค้า และ/หรือบริการ (ถ้ามี)

1.11 ผู้ขายสินค้าจะต้องขายสินค้า และ/หรือบริการแก่ผู้ถือบัตรในราคาขาย และ/หรือค่าบริการที่ได้โฆษณาไว้ต่อบุคคลทั่วไปซึ่งไม่สูงกว่าราคาขาย และ/หรือค่าบริการที่คิดจากลูกค้าทั่วไปซึ่งชำระเป็นเงินสด และจะไม่เรียกค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในลักษณะเดียวกันเพิ่มเติมจากผู้ถือบัตร อันเนื่องมาจากการที่ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการด้วยบัตรเครดิตนั้น ๆ ผ่านระบบของธนาคารและ/หรือระบบของ Page365 และหากมีการให้บริการพิเศษใด ๆ เช่น การให้ส่วนลด ของกำนัล สิทธิประโยชน์หรือของแถมแก่ลูกค้าทั่วไป ผู้ขายสินค้าตกลงจะให้บริการนั้นแก่ผู้ถือบัตรด้วยเช่นเดียวกัน

1.12 ในกรณีที่ยอดจำนวนเงินการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการมีข้อน่าสงสัยประการใด ๆ ผู้ขายสินค้ายินยอมให้ Page365 และ/หรือธนาคารมีสิทธิที่จะตรวจสอบ หรือขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อที่มีการร้องขอ

1.13 ในกรณีที่ธนาคาร และ/หรือ Page365 ได้รับแจ้งจากผู้ถือบัตรว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อสินค้า หรือไม่ได้เป็นผู้ขอรับบริการจากผู้ขายสินค้า ทางธนาคาร และ/หรือPage365จะดำเนินการพิสูจน์ หากพบว่าเหตุเกิดจากผู้ขายสินค้าเอง จนทำให้ผู้ถือบัตรนั้นปฏิเสธการชำระเงิน ผู้ขายสินค้าตกลงยินยอมให้ Page365 หักเงินจากบัญชีของผู้ขายสินค้าที่มีอยู่กับ Page365 หรือผู้ขายสินค้ายินยอมคืนเงินจำนวนที่ได้ถอนไปจากบัญชีดังกล่าว รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและ/หรือการใช้บริการตามรายการนั้น ๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย เป็นต้น ให้แก่ Page365 โดยผู้ขายสินค้าตกลงจะไม่ยกเหตุ หรือข้อต่อสู้ใด ๆ ขึ้นปฏิเสธความรับผิดดังกล่าวต่อ Page365 ทั้งสิ้น

ในกรณีที่ธนาคาร และ/หรือผู้ถือบัตรได้แจ้งต่อ Page365 ว่าขอยกเลิกการซื้อสินค้า หรือการขอรับบริการในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่สั่งซื้อสินค้าหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันถึงกำหนดส่งมอบสินค้าหรือบริการ กรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้า หรือบริการเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ถือบัตรพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้า หรือไม่ได้รับบริการ หรือได้รับแต่ไม่ตรงตามกำหนดเวลา หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน หรือชำรุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ผู้ขายสินค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตร หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้ว ถ้าเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการภายในประเทศ ผู้ขายสินค้ายินยอมให้ธนาคารคืนเงินให้กับผู้ถือบัตรภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือบัตรสามารถพิสูจน์ได้เป็นที่ชัดแจ้งต่อธนาคารและ Page365 และกรณีเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ ให้ธนาคารคืนเงินให้กับ ผู้ถือบัตรภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือบัตรสามารถพิสูจน์ได้เป็นที่ชัดแจ้งต่อธนาคารและ Page365 โดยผู้ขายสินค้าตกลงยินยอมให้ Page365 หักเงินจากบัญชีของผู้ขายสินค้าซึ่งมีอยู่กับ Page365 หรือผู้ขายสินค้ายินยอมคืนเงินจำนวนที่ได้ถอนไปจากบัญชีดังกล่าว รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือใช้บริการของรายการนั้นๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย เป็นต้น ให้แก่ Page365 ซึ่ง Page365 และธนาคารสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ขายสินค้าทราบก่อนภายในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละกรณี และผู้ขายสินค้าตกลงจะไม่ยกเหตุหรือข้อต่อสู้ใด ๆ ขึ้นปฏิเสธความรับผิดดังกล่าวต่อ Page365 ทั้งสิ้น

ในกรณีที่ธนาคารจะต้องคืนเงินให้กับผู้ถือบัตรเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ขายสินค้า ตกลงยินยอมให้ Page365 หักเงินจากบัญชีของผู้ขายสินค้า เป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินตราต่างประเทศซึ่งต้องคืนให้กับผู้ถือบัตรได้ โดยตกลงให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ Page365ทำรายการคืนเงินให้กับผู้ถือบัตร

1.14 ผู้ขายสินค้ามีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขาย การซื้อ และการส่งสินค้า และ/หรือใช้บริการของผู้ถือบัตร และส่งมอบให้ Page365 เมื่อได้รับคำร้องขอภายในเวลาไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน โดยผู้ขายสินค้าจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปีนับแต่วันที่ได้รับเอกสารนั้น ๆ มา รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไว้จนกว่าผู้ถือบัตรจะมีการยกเลิกการใช้บริการกับผู้ขายสินค้า หรือบันทึกข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง

ผู้ขายสินค้าต้องเก็บและสำรองข้อมูลทั้งหมด ที่เกิดจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นที่ของผู้ขายสินค้าในเว็บไซด์ดังกล่าว เพื่อซื้อสินค้า และ/หรือบริการไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันที่มีการซื้อสินค้า และ/หรือบริการนั้น ๆ ในกรณีที่ลูกค้า หรือ Page365 มีข้อสงสัย หรือต้องการตรวจสอบข้อมูล ลูกค้า หรือ Page365 สามารถร้องขอให้ผู้ขายสินค้าส่งข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ Page365 ได้ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีที่ Page365 ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เนื่องจากผู้ขายสินค้าไม่ส่งข้อมูลตามที่ Page365 ร้องขอ Page365 มีสิทธิยึดหน่วงเงินที่ต้องชำระคืนให้แก่ผู้ขายสินค้าได้ รวมทั้งมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากผู้ขายสินค้าในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีจากต้นเงินที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ นับแต่วันที่ Page365 ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ จนกว่าผู้ขายสินค้าจะชำระเงินครบถ้วน

1.15 ผู้ขายสินค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ถือบัตร และ/หรือระบบข้อมูลของ Page365 และ/หรือ ธนาคารแก่บุคคลอื่นใด และจะไม่นำไปใช้กับธุรกิจอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Page365 เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ในกรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหาย และตรวจพบว่าเกิดจากสาเหตุการให้ข้อมูลของผู้ขายสินค้า ไม่ว่าด้วยเหตุจงใจหรือไม่ก็ตาม ผู้ขายสินค้าตกลงรับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

1.16 หากผู้ขายสินค้ารายใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม เกี่ยวกับประเภทธุรกิจ และ/หรือสินค้า และ/หรือบริการที่ผู้ขายสินค้านำเสนอ และ/หรือชื่อร้านค้า และ/หรือชื่อเว็บไซต์ของร้านค้า และ/หรือวิธีการขาย และ/หรือการให้บริการผ่านสื่อ และ/หรือวิธีการชำระเงินผ่านสื่อ ผู้ขายสินค้าจะต้องแจ้งให้ Page365 ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมดังกล่าว

1.17 ผู้ขายสินค้าตกลงที่จะไม่นำบริการนี้ไปให้แก่ร้านค้ารายอื่นใช้งาน เว้นแต่จะได้แจ้งและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Page365 ก่อน

1.18 ผู้ขายสินค้าตกลงรับทราบว่าการให้บริการของ Page365 ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ขายสินค้าจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดใด ๆ ของบริษัท บัตรเครดิต ซึ่งธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ทั้งที่มีอยู่แล้วขณะนี้และ/หรือจะมีขึ้นในภายหน้า ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนด ใด ๆ ดังกล่าว ผู้ขายสินค้ายินยอมถือว่าการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้จะต้องปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดใด ๆ ที่เปลี่ยนแปลงนั้นโดยอัตโนมัติทันที ซึ่ง Page365 จะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

1.19 ผู้ขายสินค้าจะต้องติดต่อ และแจ้งข้อมูลให้ Page365 ทราบในทันที หากพบเหตุการณ์หรือข้อมูลลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้

1.19.1 พบเหตุน่าสงสัยว่าจะมีผู้กระทำการทุจริต ฉ้อโกง ละเมิด หรือกระทำผิดกฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรม การใช้บัตรเครดิตของลูกค้า

1.19.2 ตรวจสอบพบว่าผู้ที่ทำรายการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตโดยการกรอกหมายเลขบัตรเครดิตบนระบบอินเตอร์เน็ตไม่ใช่เจ้าของบัตรเครดิต กล่าวคือ เป็นการฉ้อโกงบัตรเครดิตของผู้อื่นมาใช้ซื้อสินค้า และ/หรือบริการ

1.20 ในกรณีที่ Page365 พบว่าผู้ขายสินค้าใช้ช่องทางชำระเงินตามข้อตกลงนี้ เพื่อการชำระหนี้ซึ่งไม่ได้เกิดจากการซื้อสินค้า และ/หรือบริการที่มีบน website ตามบันทึกข้อตกลงนี้ รวมทั้งกรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น จากการที่ลูกค้าขอยกเลิกการซื้อสินค้า หรือการรับบริการอันเนื่องมาจากลูกค้าไม่ได้รับสินค้า และ/หรือบริการจากผู้ขายสินค้า หรือได้รับแต่ไม่ตรงตามกำหนด หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน หรือชำรุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ Page365 มีสิทธิระงับการโอนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการที่ต้องให้แก่ผู้ขายสินค้าได้ทันที โดยผู้ขายสินค้าจะไม่โต้แย้งคัดค้านอย่างใด ๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีดังกล่าว Page365 จะคิดค่าปรับจากผู้ขายสินค้าจากเหตุดังกล่าวข้างต้น ในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของยอดเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้าของผู้ขายสินค้า

1.21 ผู้ขายสินค้ายอมรับว่าระบบปฏิบัติการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินตามบันทึกข้อตกลงนี้เป็นลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Page365 หรือ Page365 เป็น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ขายสินค้าไม่มีสิทธินำไปทำซ้ำ หรือดัดแปลง แก้ไข นำไปใช้หรือเผยแพร่เป็นอันขาด มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

1.22 ผู้ขายสินค้าตกลงและยอมรับว่ารายการยอดรับชำระเงินจากลูกค้าที่ Page365 จัดทำขึ้นนั้นเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง และเป็นที่ยุติอย่างเด็ดขาด เว้นแต่ผู้ขายสินค้าจะโต้แย้งความถูกต้องของตัวเลขดังกล่าวไปยัง Page365 ภายใน 3 (สาม) วันนับแต่วันที่ Page365 ได้แจ้งให้ผู้ขายสินค้าทราบ

1.23 ผู้ขายสินค้าตกลงและยอมรับว่า การชำระเงินจากลูกค้าของผู้ขายสินค้าผ่านระบบ Page365 อาจมีความเสี่ยงว่า การทำธุรกรรมของลูกค้าดังกล่าวอาจเป็นการฉ้อโกง หรือ ทุจริตและผู้ขายสินค้ายอมรับว่าความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้

ข้อ 2. การเรียกเก็บเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต

2.1 ผู้ขายสินค้าตกลงให้ธนาคารดำเนินการเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเฉพาะรายที่ Page365 ส่งข้อมูลมาตามที่กำหนดเท่านั้น

2.2 ผู้ขายสินค้าเป็นผู้มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน แสดงรายละเอียดการรับชำระเงินให้แก่ลูกค้าของผู้ขายสินค้า

2.3 ในกรณีที่มีการคืนสินค้า ยกเลิกการบริการ หรือลดราคาสินค้า และ/หรือบริการ ให้ในภายหลังจากที่ได้มีการชำระเงินแล้ว ผู้ขายสินค้าตกลงคืนส่วนนั้นเป็นเงินสด ตั๋วเงิน หรือตราสารหนี้อื่นใดแก่ผู้ถือบัตรโดยตรง

2.4 ในกรณีที่มีการชำระคืน (Refund) ค่าสินค้าและ/หรือบริการ เข้าบัญชีบัตรเครดิตให้แก่ผู้ถือบัตร Page365จะคิดค่าธรรมเนียมการชำระคืนค่าสินค้าและ/หรือบริการ ในอัตราร้อยละ 3.9 ของยอดเงินแต่ละรายการ ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ข้อ 3. เบ็ดเตล็ด

3.1 ความล่าช้า หรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิของ Page365 ตามกฎหมาย หรือตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่ถือว่า Page365 สละสิทธิ์ หรือความยินยอมจากการที่ผู้ขายสินค้ากระทำผิดสัญญาตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้แต่ประการใด

3.2 ผู้ขายสินค้ายอมรับว่าการดำเนินการใด ๆ ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ Page365 เป็นเพียงผู้ให้บริการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขายสินค้า และทำธุรกรรมตามคำสั่งของผู้ถือบัตรเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่มีการผิดพลาด ล่าช้า บกพร่อง เสียหาย รวมทั้งคุณภาพของสินค้า และ/หรือบริการ ไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้ขายสินค้า ตกลงรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนใด ๆ จาก Page365 ทั้งสิ้น

3.3 ภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้ขายสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบตามที่กฎหมายและหน่วยงานราชการกำหนดแต่เพียงผู้เดียว

3.4 เพื่อป้องกันการทุจริต และ/หรือในกรณีที่ Page365 เห็นสมควร ผู้ขายสินค้าตกลงยินยอมให้ Page365 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายสินค้า หรือธุรกิจของผู้ขายสินค้า ซึ่งได้ให้ไว้กับ Page365 ต่อบุคคลใด ๆ โดย Page365 ไม่จำต้องแจ้งหรือขอคำยินยอมจากผู้ขายสินค้าอีกแต่อย่างใด และผู้ขายสินค้าจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทน หรือค่าเสียหายใด ๆ จาก Page365 ทั้งนี้ ให้ถือว่าความยินยอมดังกล่าวนี้มีผลใช้บังคับอยู่ตลอดไป แม้ว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

3.5 ผู้ขายสินค้ารับทราบว่า จากการรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการของผู้ขายสินค้า หากเกิดรายการใดที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หรือผู้ขายสินค้าฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ที่ระบุในข้อตกลงนี้ หรือที่ Page365 จะแจ้งให้ทราบต่อไป อันเป็นเหตุให้ Page365 ถูกเรียกเก็บค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) จากทางราชการ และ/หรือ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED และ/หรือสมาชิกบัตรเครดิตประเภทอื่น และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิทางกฎหมายในการเรียกค่าปรับมายัง Page365 ผู้ขายสินค้ายินยอมรับผิดชดใช้ค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ Page365 ทั้งสิ้นทุกประการ และให้เป็นสิทธิของ Page365 ที่จะหักค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นั้น พร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดจากบัญชีของผู้ขายสินค้า และ/หรือบัญชีอื่นใดที่ผู้ขายสินค้ามีอยู่กับ Page365 ได้ทันที

3.6 หากข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ขายสินค้าให้ไว้แก่ Page365 เช่น คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขายสินค้า สถานะ งบการเงิน รวมทั้งคำรับรองที่ได้ให้ไว้แก่ Page365 และ/หรือธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หรือในเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นความจริง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญใด ๆ ผู้ขายสินค้าตกลงให้ Page365 มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ขายสินค้าปฏิบัติผิดเงื่อนไข ซึ่ง Page365 มีสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการได้ทันที และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการให้ข้อมูลดังกล่าวนี้ ผู้ขายสินค้าตกลงรับผิดชดใช้ให้แก่ Page365 ทั้งสิ้น

3.7 ผู้ขายสินค้ารับทราบและยอมรับว่า ในการทำธุรกรรมโดยแต่งตั้งให้ Page365 เป็นผู้รับชำระเงินตามหนังสือฉบับนี้ ไม่มีผลใด ๆ ในการลบล้างหน้าที่ในการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากรายการธุรกรรมนั้น ๆ ของร้านค้าตามกฎหมายแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 4. การสิ้นสุดของการให้บริการ

4.1 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ระบุในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นต้นไป หากผู้ขายสินค้าประสงค์จะบอกเลิกจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ Page365 ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่จะมีผลเป็นการสิ้นสุดการให้บริการ

4.2 ผู้ขายสินค้าตกลงยินยอมให้ Page365 เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความ ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นประการใด และเมื่อใดก็ได้ โดย Page365 จะแจ้งให้ผู้ขายสินค้าทราบล่วงหน้า

4.3 หากผู้ขายสินค้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขและข้อตกลงตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด Page365 มีสิทธิระงับการให้บริการตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และให้ถือว่าการให้บริการตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที

4.4 กรณีที่บันทึกข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใด ๆ ซึ่งผู้ขายสินค้ายังปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามข้อผูกพันแห่งข้อตกลงนี้ จนกว่าผู้ขายสินค้าจะปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

4.5 เมื่อบันทึกข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ขายสินค้าตกลงให้ Page365 ยังคงมีสิทธิหักเงินจากบัญชีของผู้ขายสินค้าที่อยู่กับ Page365 ได้ทันที เพื่อชำระภาระหนี้สินตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ โดยผู้ขายสินค้าจะคงบัญชีดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 6 (หก) เดือน นับแต่บันทึกข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง

4.6 ในกรณีที่ Page365 มีความประสงค์จะบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ Page365 จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแก่ผู้ขายสินค้า

ข้อ 5. คำจำกัดความ

 

 • 'Page365' 'เรา' หรือ 'ของเรา' หมายถึง บริษัท ซอฟท์เบค จำกัด

 • 'การติดต่อสื่อสาร' (Communications) หมายถึง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีหรือข้อมูลการทำรายการใดๆ ที่ Page365 จัดหาให้คุณ รวมถึง นโยบายใดๆ ที่คุณตกลงผูกพัน อันรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขของนโยบายเหล่านี้ การเปิดเผยข้อมูลรายปี ใบเสร็จหรือการยืนยันการทำรายการ ใบแจ้งประวัติข้อมูลบัญชีและใบแจ้งภาษีที่เรามีหน้าที่ต้องให้คุณ

 • 'การชำระคืน (Refund)' หรือ 'การตีคืนการชำระเงิน' หมายถึงการที่ Page365 ตีคืนการชำระเงินที่คุณได้รับเนื่องจาก (ก) ธนาคารของผู้ชำระตรวจสอบแล้วว่าไม่ถูกต้อง (ข) เป็นการชำระให้คุณซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของ Page365, บริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อยใดๆ ของ Page365 ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ค) ผู้ชำระเงินไม่มีอำนาจในการชำระเงิน (ตัวอย่างเช่น ผู้ชำระได้ใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมย) (ง) คุณได้รับการชำระเงินจากกิจกรรมที่ละเมิดสัญญาฉบับนี้ นโยบายการใช้บริการของ Page365 (Terms of Service) หรือนโยบายอื่นใด หรือ (จ) Page365 ตัดสินให้คุณเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ในข้อเรียกร้อง

 • 'การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต' (Unauthorized Transaction) หมายถึง การทำรายการที่ไม่ได้เกิดจากเจ้าของที่แท้จริงของบัญชี บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

 • 'การปฏิเสธการชำระเงิน (Chargeback)' หมายถึง คำขอที่ผู้ซื้อยื่นโดยตรงกับบริษัทบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต หรือธนาคารผู้ออกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของตนให้ยกเลิกการชำระเงิน

 • 'การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ (Substantial Change)' หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ ซึ่งลดทอนสิทธิของคุณ หรือเพิ่มความรับผิดชอบของคุณ

 • 'ข้อผิดพลาด' (Error) หมายถึง ข้อผิดพลาดในการดำเนินการที่เกิดจาก Page365 หรือซัพพลายเออร์ของ Page365 ทำให้มีการหักเงินหรือนำเงินเข้าบัญชีของคุณผิดพลาด

 • 'ข้อมูล (Information)' หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือธุรกิจของคุณ

 • 'ข้อมูลบัญชี' (Account Profile) หมายถึง ตำแหน่งบนเว็บไซต์ของเราที่ภายหลังการเข้าสู่ระบบแล้ว คุณสามารถเข้าดูและจัดการข้อมูลบัญชีของคุณได้

 • 'ค่าธรรมเนียม' (Fee) หมายถึง จำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ระบุในเอกสารแนบ ก (ค่าธรรมเนียม) ของสัญญาฉบับนี้

 • 'นโยบาย' หรือ 'นโยบายต่างๆ' หมายถึง นโยบายใดๆ หรือข้อตกลงอื่นๆ ระหว่างคุณกับ Page365 ซึ่งคุณได้ทำขึ้นในเว็บไซต์ Page365 หรือโดยเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้บริการ Page365

 • 'บริการของ Page365 (Page365 Services)' หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะอื่นใด เทคโนโลยี และ/หรือฟังก์ชันอื่นๆ ของเราทั้งหมดที่เราเสนอให้ในเว็บไซต์ของเรา หรือด้วยวิธีการอื่นใด

 • 'บริษัทในเครือ' (Affiliate) หมายถึง บริษัท ซอฟท์เบค จำกัด หรือบริษัทที่เป็นบริษัทลูกโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับ Page365 ผ่านการเป็นเจ้าของหรือการดูแลร่วมกัน

 • 'บัญชี (Account)' หรือ 'บัญชี Page365 (Page365 Account)' หมายถึง บัญชี Page365 ผู้ซื้อหรือบัญชี Page365 สำหรับร้านค้า

 • 'ผู้ค้า (Merchant)' และ 'ผู้ขาย (Seller)' สามารถใช้แทนกันได้ และหมายถึงผู้ใช้ที่ขายสินค้าและ/หรือบริการ และใช้บริการ Page365

 • 'ผู้ใช้ (User)' หมายถึง บุคคลใดหรือนิติบุคคลใดที่ใช้บริการ Page365 รวมถึงคุณ

 • 'รหัสส่วนลด (Redemption Code)' หมายถึง ลำดับของอักษร ตัวเลข และ/หรือสัญลักษณ์ที่อยู่บนบัตรของขวัญ คูปองส่วนลด หรือข้อเสนอจากโปรโมชันอื่นๆ สำหรับใช้รับสิทธิประโยชน์

 • 'วัน (Day)' หมายถึง วันตามปฏิทิน

 • 'วันทำการ' (Business Day) หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่รวมวันหยุดราชการของประเทศไทย

 • 'อนุญาต' (Authorize) หรือ 'การอนุญาต' (Authorization) หมายถึง การอนุญาตโดยชัดแจ้งของผู้ซื้อที่ให้แก่ผู้ค้าในการเรียกเก็บเงินจากบัญชี Page365 ของผู้ซื้อ

 • 'แผนกบริการลูกค้า' (Customer Service) คือการให้ความสนับสนุนแก่ลูกค้าของ Page365 ซึ่งสามารถเข้าถึงทางออนไลน์ผ่านทาง support@page365.net ได้ตลอดเวลา

 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

ค่าธรรมเนียมบริการ Page365

 Page365 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงิน

  1. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม:

   • ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณ

   • ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน และ

   • ค่าธรรมเนียมคำขอบันทึกรายการ

  2. ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน

1. ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินอ้างอิงอัตราตามรายละเอียด ราคาแพ็กเกจ โดยค่าธรรมเนียมการรับชำระเงิน ประกอบด้วยการชำระเงินในกรณีต่อไปนี้

 • การชำระเงินสำหรับการขายสินค้าหรือบริการ

 • การชำระเงินที่ส่งไปยังหรือได้รับโดยธุรกิจ องค์กรทางพาณิชย์ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรอื่นๆ

กิจกรรมประเทศ

การรับชำระเงินประเทศไทย

*การต่ออายุ/สมัครแพ็คเกจไม่ทำให้มูลค่าการขายรวมตลอดชีพลดลงหรือเปลี่ยนแปลง

 

2. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม  

กิจกรรมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนครั้งแรกของเดือน ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนที่มูลค่ามากกว่า 50,000 บาท นอกเหนือจากนี้ ค่าธรรมเนียม 38 บาท ต่อครั้ง

 

 

การปฏิเสธการชำระเงินจากผู้ซื้อ

 

ทุกประเทศสกุลเงิน:ค่าธรรมเนียม:

ริงกิตมาเลเซีย:70 MYR

รูเปียห์อินโดนีเซีย:200,000 IDR

บาทไทย:600 THB

ดงเวียดนาม:400,000 VND

 ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินจะเรียกเก็บ ณ เวลาที่มีการปฏิเสธการชำระเงินในบัญชีของคุณสำหรับการชำระเงินที่คุณได้รับ ในกรณีที่ไม่ได้มีเหตุเกิดจากผู้ขายสินค้าเอง(ตามข้อ 1.13) คุณจะได้รับยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจะคิดตามสกุลเงินที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมคำขอบันทึกรายการ 300 บาทไทย (ต่อหนึ่งรายการ) หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า

 

3. ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน  

กิจกรรมประเทศค่าธรรมเนียม

การคืนเงินอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ประเทศไทย และเวียดนามถ้าคุณคืนเงินซึ่งคุณได้รับมาให้แก่ผู้ชำระเงินเต็มจำนวน โดยการทำรายการนั้นเป็นการชำระเงิน เราจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการทำรายการเชิงพาณิชย์ใดๆ ให้แก่คุณถ้าคุณคืนเงินซึ่งคุณได้รับมาให้แก่ผู้ชำระเงินบางส่วน โดยการทำรายการนั้นเป็นการชำระเงิน เราจะคืนค่าธรรมเนียมการทำรายการเชิงพาณิชย์ให้แก่คุณตามสัดส่วน บัญชีของผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนของการชำระเงินในกรณีที่เป็นการคืนเงินเต็มจำนวน หรือได้รับเงินคืนส่วนหนึ่งของการชำระเงินในกรณีที่เป็นการคืนเงินบางส่วน จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่บัญชีของคุณได้รับในเบื้องต้นจากการชำระเงินดังกล่าว

 1. ค่าธรรมเนียมธนาคาร/บัตรเครดิต ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิตของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณในการชำระหรือรับเงินผ่าน Page365 ตัวอย่างเช่น อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณสำหรับการดำเนินการแปลงสกุลเงิน ค่าธรรมเนียมการทำรายการระหว่างประเทศ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ แม้ว่าการทำรายการของคุณเป็นการทำรายการในประเทศและไม่จำเป็นต้องมีการแปลงสกุลเงินก็ตาม Page365 จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ของคุณเรียกเก็บจากการใช้บริการ Page365 ของคุณ