Posts tagged บิลเงินสด
ไขข้อสงสัย "บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน” ต่างกันอย่างไร รู้ไว้..ไม่งง

“บิลเงินสด และ ใบเสร็จรับเงิน” เอกสารหลักฐานการรับชำระเงินทีมีความคล้ายกัน แต่ก็ยังมีข้อแตกต่างที่เราควรทำความเข้าใจ ร้านค้าออนไลน์ควรใช้แบบไหน จะได้ไม่สับสน

Read More